• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie

START

Aktualności – zobacz wszystkie

 

Zrealizowane projekty – zobacz wszystkie

 

Partnerzy

Witamy na stronie LGD „Zaścianek Mazowsza”

LGD „Zaścianek Mazowsza” to organizacja pozarządowa zrzeszająca zarówno podmioty z sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego, jak również mieszkańców reprezentujących różne grupy społeczne.

LGD obejmuje swoim działaniem teren sąsiadujących ze sobą pięciu gmin: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie i Troszyn – stosunkowo niewielki obszar pod względem powierzchni oraz liczby mieszkańców, co jednak stanowi ogromny atut organizacji pozwalający na prawdziwie oddolne podejście i szerokie włączenie społeczne przy realizacji zadań statutowych LGD.

Formą prawną partnerstwa, jakim jest LGD, od początku jej powstania jest stowarzyszenie „specjalne” posiadające osobowość prawną, działające na podstawie  ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawy o stowarzyszeniach.
Organizacja funkcjonuje pod nazwą Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”, która odzwierciedla jej szczególny charakter prawny oraz trafnie odwołuje się do tożsamości lokalnej społeczności związanej z specyficzną dla obszaru strukturą dawnych mieszkańców składającą się w znacznym odsetku z drobnej szlachty.

LGD powstała jako partnerstwo trójsektorowe działające na rzecz rozwoju obszaru gmin Czerwin, Goworowo i Troszyn. 11 grudnia 2008 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie dokonał rejestracji LGD w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000319539.
Mając na uwadze pozytywny wpływ na rozwój obszaru, jaki może przynieść realizacja inicjatywy Leader, przedstawiciele samorządów gminnych, kolejno: Gminy Troszyn, Gminy Goworowo i Gminy Czerwin, podjęli działania na rzecz budowania partnerstwa i utworzenia lokalnej grupy działania. Szczególna rolę odegrał Wójt Gminy Troszyn – Edwin Mierzejewski, który swoim zaangażowaniem i determinacją istotnie przyczynił się do założenia stowarzyszenia oraz skutecznego wnioskowania o wybór LGD do realizacji LSR w okresie programowania 2007-2013.
W kolejnych latach do partnerstwa dołączyła Gmina Rzekuń (rok 2011) oraz Gmina Rzewnie (rok 2015), dzięki czemu powstał spójny pod względem geograficznym, zbliżony kulturowo, społecznie i gospodarczo obszar aktualnie objęty działalnością LGD „Zaścianek Mazowsza”.

Siedzibą organizacji jest Troszyn.

Biuro LGD znajduje się w budynku Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie, ul. Polna 15, 07-405 Troszyn, piętro I.

ZAPRASZAMY

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.