• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Informacja o nie zgłoszeniu zamiaru realizacji operacji przez potencjalnego wnioskodawcę

Opublikowano 22.06.2018 r.

INFORMACJA O NIE ZGŁOSZENIU ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI PRZEZ POTENCJALNEGO WNIOSKODAWCĘ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” (LGD) zgodnie z § 14 ust.2 Rozporządzenia[1] informuje, że w dniu 21.06.2018 r. upłynął termin składania zgłoszeń dotyczących zamiaru realizacji operacji własnej Nr I/2018/W, w ramach przedsięwzięcia –Wiedza i Innowacje oraz że żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do otrzymania wsparcia, nie zgłosił takiego zamiaru.

W związku z powyższym, że żaden uprawniony podmiot w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD tj. do dnia 21.06.2018 r. nie zgłosił zamiaru jej realizacji to operacja własna będzie realizowana przez LGD zgodnie z warunkami określonymi stosownymi procedurami i przepisami prawa.

 

 

 

 

 

 

 

[1] Rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.  w  sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 772 z późn. zm.).

 

Opublikowano: 22 czerwca 2018
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.