• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ LGD – Nr II/2019/W

dokumenty 190x190Opublikowano: 8 lipca 2019

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ LGD
Nr II/2019/W

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” (LGD) informuje, że planuje realizację operacji własnej LGD, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy[1] w ramach działania: 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie: 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Operacja będzie realizowana przez LGD jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia tj. spełniający definicję beneficjenta określoną w § 3 Rozporządzenia[2], w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej LGD nie zgłosi zamiaru realizacji takiej operacji. W przypadku, gdy uprawniony podmiot zgłosi zamiar realizacji operacji, LGD w ciągu 3 miesięcy ogłosi nabór w tym zakresie.

I. Zakres tematyczny operacji:

Zakres tematyczny operacji odpowiada Przedsięwzięciu LSR o nazwie: Wiedza i Innowacje, w zakresie o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia2 tj.: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Opis przedsięwzięcia zawiera Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Lokalna Grupa Działania ,,Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023, która została udostępniona na stronie internetowej LGD www.zascianekmazowsza.pl.

Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach realizacji operacji to:

Cel ogólny: Wzrost konkurencyjności i przedsiębiorczości  obszaru LGD;

Cel szczegółowy: Stworzenie warunków do rozwoju innowacyjnych działań pozwalających na tworzenie miejsc pracy na obszarze LGD;

Wskaźnik rezultatu: Liczba uczestników ofert edukacyjnych – 60 osób;

Wskaźnik produktu: Liczba ofert edukacyjnych – 1 oferta.

II. Wysokość środków na realizację operacji:

Wysokość dostępnych środków na realizację operacji wynosi 50 000,00 zł, przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia2.

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji do 99%  kosztów kwalifikowalnych zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporządzenia2 z tym, że:

III. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów stanowią załącznik nr 1 do niniejszej informacji oraz zostały udostępnione na stronie internetowej LGD www.zascianekmazowsza.pl.

IV. Termin i sposób zgłaszania  zamiaru realizacji operacji:

Zamiar realizacji operacji własnej należy zgłosić do LGD w ciągu 30 dni od dnia opublikowania tej informacji zgodnie z art. 17 ust. 6  Ustawy1 tj. do dnia 7 sierpnia 2019 r., bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji) w Biurze LGD przy ulicy Polnej 15 w Troszynie, w czasie otwarcia biura w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500. LGD wydaje potwierdzenie złożenia zgłoszenia. O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data i godzina wpływu do LGD.

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej informacji, który został udostępniony na stronie LGD www.zascianekmazowsza.pl.

Zgłoszenia nadesłane pocztą, faksem bądź drogą e-milową nie będą uwzględniane.

V. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

Do zgłoszenia zamiaru realizacji operacji dołącza się dokumenty potwierdzające, że podmiot zgłaszający jest uprawniony do wsparcia, zgodnie z listą załączników określoną we wniosku o przyznanie pomocy w sekcji B.VII poddziałanie 19.2, oraz formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej.

 

[1] Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tj.  Dz. U. z 2019 poz. 1167)

[2] Rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.  w  sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 664).

 

Dokumenty – pobierz

Opublikowano: 8 lipca 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey