• Kontrast
 • Powiększ
 • Powiekszony tekst z kontrastem
 • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

INNOWACYJNY ZAŚCIANEK – rozwijanie działalności gospodarczej

sprawozdania 190x190 ikonkaOpublikowano: 11-09-2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NR III/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, iż na podstawie art. 19 ust 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1167) został wyznaczony termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w § 2  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 664), tj.:

rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje oraz zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia: Innowacyjny Zaścianek.

I Termin i miejsce składania wniosków:

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 02-10-2019 r. do dnia 18-10-2019 r. do godziny 1500 . Dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej i w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji) w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” przy ulicy Polnej 15 w Troszynie, w czasie otwarcia biura – w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500. LGD wydaje potwierdzenie złożenia wniosku. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia.

Wnioski nadesłane pocztą, faksem bądź drogą e-mailową nie będą uwzględnione.

II Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:

Na stronie internetowej LGD www.zascianekmazowsza.pl udostępniono:

III Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze wynosi: 1 100 000,00 zł

IV Warunki wsparcia w ramach ogłoszonego naboru:

Operacja zostanie wybrana do finansowania jeżeli:

 1. zakłada realizację celów główny i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
 2. jest zgodna z PROW, w tym:
 1. jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
 2. jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

V Forma wsparcia:

Refundacja do 70 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych;

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje, formularze wniosków oraz wymagane dokumenty dostępne są w biurze LGD: ul. Polna 15, 07-405 Troszyn; tel. 297671825. Składane w LGD dwa egzemplarze wniosku powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres wnioskodawcy. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 Wykaz załączników do Ogłoszenia:

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki;
 2. Formularz wniosku o udzielenie wsparcia;
 3. Formularz wniosku o płatność;
 4. Formularz umowy o udzielenie wsparcia;
 5. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023 (LSR);
 6. Kryteria Wyboru Operacji;
 7. Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
 8. Procedura wyboru i oceny w ramach LSR.

Dokumenty konkursowe – pobierz

Opublikowano: 11 września 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey