• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Kobiety przedsiębiorcze spotkały się w Makowie Mazowieckim

„Kobieta przedsiębiorcza na obszarach wiejskich” pod takim tytułem Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Ostrołęka zorganizował 26 września 2018 r., konferencję w Makowie Mazowieckim. Hasłem przewodnim spotkania była „Produkcja żywności z gospodarstwa”.

Przedsięwzięcie adresowane było do mieszkańców obszarów wiejskich północno-wschodniego Mazowsza (teren powiatów: makowskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, przasnyskiego i wyszkowskiego), a w szczególności przedstawicielek kół gospodyń wiejskich, członkiń lokalnych stowarzyszeń i grup działania, wytwórców produktów tradycyjnych, lokalnych producentów żywności, rolników ekologicznych, młodzieży wiejskiej, przedstawicieli samorządów lokalnych i innych osób zainteresowanych przedsiębiorczością na obszarach wiejskich, w tym doradców rolniczych. Kobiety po raz kolejny zdominowały salę wykładową.

Głównym celem konferencji było przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich, w szczególności kobiet, w zakresie przedsiębiorczości, poprzez uzupełnienie wiedzy z zakresu możliwości legalnej produkcji i sprzedaży żywności z gospodarstwa w świetle zmieniających się przepisów prawa wraz ze wskazaniem dobrych praktyk (w tym z zakresu wprowadzania do obrotu produktów certyfikowanych w ramach systemów jakości) i nowych możliwości dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gospodarzem tegorocznego spotkania był po raz kolejny Bogdan Bagiński dyrektor Oddziału Ostrołęka Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który poprowadził część merytoryczną. Słuchacze zapoznali się z zakresem działalności MODR Oddział Ostrołęka, partnerami, celami i programem konferencji. Dyrektor zachęcał do korzystania z możliwości jakie daje działanie w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Lidia Napiórkowska z MODR Oddział Ostrołęka, w wykładzie „Czy warto współpracować?”, przedstawiła doświadczenia zagraniczne z Austrii i lokalne z powiatu makowskiego. Omawiając wnioski z wyjazdu studyjnego z 2017 r. wskazała na dobre praktyki w obszarze innowacji i wdrażaniu działania „Współpraca” w rolnictwie Węgier i Austrii oraz korzyści wynikające z podejmowania dodatkowych działań przedsiębiorczych mających na celu dywersyfikację dochodów gospodarstw poprzez szeroko pojętą sprzedaż bezpośrednią żywności z gospodarstwa.

Maciej Szymanowski – praktyk i szkoleniowiec z Małopolski, w wykładzie „Jak produkować i sprzedawać żywność z gospodarstwa?”, w oparciu o własne doświadczenia, omówił wymagania formalno-prawne szeroko pojętej sprzedaży bezpośredniej żywności z gospodarstwa, w tym przetworzonej w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz działalności marginalnej lokalnej i ograniczonej (MLO). Znaczna część wykładu została poświęcona omówieniu praktycznych rozwiązań w zakresie spełniania wymogów GMP/GHP, znakowania produktów i warunków sprzedaży.

Jan Czaja – praktyk i szkoleniowiec z Małopolski, w wykładzie „Jak się zorganizować?” omówił, w oparciu liczne przykłady pracę nad inicjatywami w ramach Lokalnej Grupy Działania „Dunajec Biała”. Tarnowskiej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA, dobre praktyki w zakresie skracania łańcuchów dostaw, wprowadzania do obrotu produktów certyfikowanych m.in. w ramach systemów jakości i przetwórstwa lokalnego opartych o wspólne działania rolników (tj. grupa zakupowa „paczka od Rolnika” i inne). Podkreślił przy tym, w praktyczny sposób, znaczenie marketingu i podejścia biznesowego w tego typu działaniach. Na pierwszy plan wysuwając znaczenie w tego typu działaniach wszystkich elementów niezbędnych dla dobrej współpracy tj.: umiejętność komunikacji, odpowiedzialność za pracę własną i pracę zespołu, umiejętność budowania dobrej atmosfery, otwartość na potrzeby innych i zdolność do kompromisu.

Anna Śniadach doradca z MODR Oddział Ostrołęka w wykładzie „Gdzie szukać środków finansowych?” omówiła możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach PROW 2014-2020. Zwróciła uwagę na zapowiadany na styczeń 2019 r. nabór wniosków w ramach działania „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”, w którym planowane jest poszerzenie katalogu beneficjentów o rolników rozpoczynających lub prowadzących działalność przetwórczą w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). Wskazała też na możliwości jakie dają inne działania i poddziałania PROW 2014-2020 tj.: wsparcie operacji typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” oraz wsparcie operacji typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”.

Uczestników konferencji zabierających głos w dyskusji interesowały głównie  możliwości uzyskania dofinansowania różnych działalności oraz szczegółowe aspekty przetwórstwa i sprzedaży żywności z gospodarstwa. Podkreślono potrzebę organizacji dalszych działań szkoleniowych z w/w zakresu, w tym wyjazdów studyjnych.

Konferencja odbyła się w ramach operacji pt. „Kobieta przedsiębiorcza na obszarach wiejskich” realizowanej w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Planu operacyjnego na lata 2018-2019.

Partnerami w realizacji operacji były: Stowarzyszenie LGD „Kurpsie Razem” i Stowarzyszenie LGD „Zaścianek Mazowsza”.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom i wykładowcom za udział w konferencji. Zapraszamy za rok.

Tekst:

Andrzej Niedźwiedzki,

MODR Oddział Ostrołęka

Zdjęcia:

Marta Kaczorek,

Andrzej Niedźwiedzki,

MODR Oddział Ostrołęka

 

Zdjęcia – zobacz.

 image001

Opublikowano: 3 października 2018
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.