• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Konkurs o tytuł Inclusion-Leadera

plakatKStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, że Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze ogłasza konkurs im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion-Leadera.
Celem konkursu jest zgromadzenie dobrych praktyk pokazujących rozwiązania
w województwie mazowieckim, warmińsko-mazurskim i małopolskim włączające społeczność w tym grupy defaworyzowane do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
W konkursie nawiązujemy do postaci Stefana Czarnowskiego (1879 – 1937), wybitnego polskiego socjologa, pochodzącego z Kroczewa w powiecie płońskim, mającego duże zasługi na rzecz rozwoju systemu zabezpieczeń społecznych i strategii państwa opiekuńczego w demokracjach zachodnich. 

Konkurs skierowany jest do lokalnych grup działania i ich beneficjentów 
z województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i małopolskiego.
 
Aby wziąć udział w konkursie zainteresowane LGD lub ich beneficjenci dokonują zgłoszeń do biura LGD-PM na karcie zgłoszenia. Skan wypełnionej
i podpisanej karty zgłoszeń należy wysłać drogą mailową na adres biuro@lgdpm.pl  od 14 czerwca do 16 lipca 2021 r.
Komisja dokona oceny i wyłoni laureatów do 10 sierpnia 2021 r.
 
Przyznane zostaną po 3 nagrody główne w każdej z 4 kategorii, łączna pula nagród 50 000 zł.
 
Ponadto wyróżnienia specjalne rzeczowe Wójta Gminy Załuski i Starosty Powiatu Płońskiego o wartości po 1000 zł.

Wybrane projekty zamieszczone również będą we wspólnej publikacji w wersji elektronicznej w 2 wersjach językowych (polskiej i angielskiej) oraz rozpowszechniane w wybranych województwach, kraju i UE.

 

Partnerzy projektu: Powiat Płoński, Gmina Załuski, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Załączniki:

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia
Ogłoszenie o konkursie

Opublikowano: 10 czerwca 2021
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

info3