• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Konsultacje społeczne – zmiana LSR

lsrStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zaprasza mieszkańców i podmioty z obszaru gmin: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie i Troszyn do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023.

Zmiany dokumentu dotyczą:

  1. Tabeli 17. Tabelaryczny plan działania – aktualizacja kwot budżetu dla przedsięwzięcia Współpraca przy Promocji oraz przesunięcie działań na lata 2022-2023;
  2. Tabeli 18. Wysokość wsparcia finansowego na poszczególne poddziałania – aktualizacja kwoty budżetu dla przedsięwzięcia Współpraca przy Promocji;
  3. Tabela 20. Plan komunikacyjny w zakresie realizacji celu szczegółowego 1: „Dotarcie do szerokiego grona odbiorców, w tym potencjalnych beneficjentów z informacją o LSR jej założeniach, celach i postępie w realizacji oraz promocja dobrych praktyk” – działania, adresaci, środki przekazu, wskaźniki, efekty – wykreślenie działania komunikacyjnego pn. „stoiska informacyjno-konsultacyjne na wydarzeniach gminnych” a wprowadzenie nowego pn. „strona internetowa LGD”.

Aby zgłosić wnioski, uwagi czy postulaty prosimy pobrać i wypełnić kartę uwag, która zamieszczona jest poniżej a następnie przesłać ją na adres e-mailowy lgd@zascianekmazowsza.pl  do dnia 22 września 2020 roku.

Istnieje również możliwość skorzystania  z punktu informacyjno-konsultacyjnego, który mieści się w biurze LGD przy ulicy Polnej 15 w Troszynie. W punkcie tym można będzie zapoznać się z projektem aktualizacji LSR, uzyskać wszelkie informacje oraz wyjaśnienia na temat zmian wprowadzonych w LSR oraz zgłosić swoje wnioski, uwagi czy postulaty dotyczące konsultowanego dokumentu. Przed przybyciem do biura prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny tel. 297 671 825 .

Serdecznie zapraszamy wszystkich do zaprezentowania swoich opinii na temat zmian LSR.

Uwagi, które nie wpłyną do siedziby LGD w określonym terminie, bądź nie zostaną przedstawione na karcie uwag, nie będą rozpatrywane.

Projekt uchwały – pobierz

załącznik nr 1 do uchwały – pobierz

załącznik nr 2 do uchwały – pobierz

załącznik nr 3 do uchwały – pobierz

LSR (tekst jednolity – projekt) – pobierz

Karta uwag – pobierz

Opublikowano: 16 września 2020
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey