• Kontrast
 • Powiększ
 • Powiekszony tekst z kontrastem
 • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

MILA – Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności

Opublikowano: 26-03-2020 r.

sprawozdania 190x190 ikonkaOGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NR I/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, iż na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1167) został wyznaczony termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym  w § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (tekst jednolity Dz. U 2019 r. poz. 664 i 2023), tj.

rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, na operacje zgodne
z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia LSR: MILA – Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia  20-04-2020 r. do dnia 08-05-2020 r.  do godziny 1500. Dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej oraz w wersji  elektronicznej należy złożyć bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” przy ulicy Polnej 15 w Troszynie, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500. LGD wydaje potwierdzenie złożenia wniosku. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia.

Wnioski nadesłane pocztą, faksem bądź drogą e-milową nie będą uwzględniane.

II. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:

Na stronie internetowej LGD www.zascianekmazowsza.pl udostępniono dokumenty:

III. Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze wynosi: 683 796,02 złotych (w tym wkład własny stanowiący publiczne środki krajowe w przypadku jednostek sektora finansów publicznych ubiegających się o przyznanie pomocy).

EFRROW to 435 099,41 zł (63,63%), w związku z czym wymagany krajowy wkład środków publicznych to 248 696,61 zł (36,37%).

IV. Warunki wsparcia w ramach ogłoszonego naboru:

Operacja zostanie wybrana do finansowania jeżeli:

1. Jest zgodna z LSR:

– jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru ( refundacja
albo ryczałt)

– jest zgodna z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach
naboru;

2. Uzyska wymaganą minimalną liczbę punktów: 10 pkt.

V. Forma wsparcia:

Refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości nie wyższej niż:

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje, formularze wniosków oraz wymagane dokumenty dostępne są w Biurze LGD „Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn; tel. 29 76 71 825. Składane w LGD dwa egzemplarze wniosku powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres wnioskodawcy. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Wykaz załączników do ogłoszenia:

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane
  do osiągnięcia wskaźniki;
 2. Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz
  kryteriów wyboru operacji;
 3. Formularz wniosku o udzielenie wsparcia;
 4. Formularz wniosku o płatność;
 5. Formularz umowy o udzielenie wsparcia;
 6. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa
  Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023 (LSR);
 7. Kryteria wyboru operacji;
 8. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

Dokumenty konkursowe – pobierz

Opublikowano: 26 marca 2020
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey