• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

MILA W ZABIELU

24 zaściankowe granty ocenione 1Gmina Rzekuń zrealizowała zadanie w miejscowości Zabiele. Zadanie polegało na utworzeniu miejsca integracji i rekreacji lokalnej społeczności. W ramach zrealizowanej operacji powstał plac zabaw z miejscem do ćwiczeń oraz biesiadowania. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023.

Beneficjent: Gmina Rzekuń

Czas realizacji operacji: od 21 grudnia 2018 r. do 02 grudnia 2019 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Budowa lub rozbudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej

Przedsięwzięcie LSR, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: MILA – Miejsce Integracji i Lokalnej Aktywności

Kwota uzyskanego dofinansowania: 45 078,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych operacji: 70 845,15 zł

Całkowita wartość operacji: 128 564,85 zł

Zobacz – galeria

Opublikowano: 30 lipca 2020
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

info3