• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Nabór Wniosków I/2020 – MILA

Ogłoszenie o naborze wniosków I/2020 – MILA

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – Formularz wniosku o udzielenie wsparcia (wersja edytowalna)

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – Formularz wniosku o udzielenie wsparcia

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia – Formularz wniosku po płatność (wersja edytowalna)

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia – Formularz wniosku po płatność

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia – Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia – Formularz umowy o udzielenie wsparcia

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ informacja po realizacji operacji (wersja edytowalna)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ informacja po realizacji operacji

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ informacji po realizacji operacji

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023 (LSR)

Załącznik nr 7 do Ogłoszenia – Kryteria wyboru operacji

Załącznik nr 8 do Ogłoszenia – Procedura wyboru i oceny w ramach LSR

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

info3