• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Nabór wniosków II/2020 – ZP

Ogłoszenie o naborze wniosków:

Ogłoszenie o naborze wniosków Nr II/2020 – ZP

Załącznik numer 1 do Ogłoszenia:

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik numer 2 do Ogłoszenia:

Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Uzasadnienie wnioskodawcy w zakresie spełnienia kryteriów wyboru operacji

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Oświadczenie o udziale w doradztwie lub/i szkoleniu

Oświadczenie o grupach defaworyzowanych

Załącznik numer 3 do Ogłoszenia:

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna)

Wniosek o przyznanie pomocy (PDF)

Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy

Biznes plan (wersja edytowalna)

Biznes plan (PDF)

Informacja pomocniczna przy wypełnianiu biznes planu

Tabele pomocnicze do wypełniania biznes planu – tabele finansowe

Załącznik numer 4 do Ogłoszenia:

Wniosek o płatność (wersja edytowalna)

Wniosek o płatność (PDF)

Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność

Zał. nr 2 do Wop – Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

Zał. nr 3 do Wop – Sprawozdanie z realizacji Biznes planu

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji Biznes planu

Załącznik numer 5 do Ogłoszenia:

Umowa o przyznaniu pomocy

Załącznik do umowy – wykaz działek ewidencyjnych

Informacja monitorująca z realizacji Biznes planu

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji Biznes planu

Załącznik numer 6 do Ogłoszenia:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016 – 2023

Załącznik numer 7 do Ogłoszenia:

Kryteria Wyboru Operacji

Załącznik numer 8 do Ogłoszenia:

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

info3