• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

NABÓR WNIOSKÓW III/2019 – IZ

Ogłoszenie o naborze wniosków:

Ogłoszenie o naborze wniosków Nr III/2019 – IZ

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia:

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia: Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Wniosek o przyznanie pomocy

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Biznesplan

Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia: Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór)

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu

Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia: Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

Umowa o przyznaniu pomocy

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)

Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji

Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością

Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016 – 2023

Załącznik Nr 6 do Ogłoszenia:

Kryteria Wyboru Operacji

Załącznik Nr 7 do Ogłoszenia:

Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Uzasadnienie wnioskodawcy w zakresie spełnienia kryteriów wyboru operacji

Oświadczenie dotyczące danych osobowych

Oświadczenie o doświadczeniu Wnioskodawcy

Oświadczenie o udziale w doradztwie lub/i szkoleniu

Załącznik Nr 8 do Ogłoszenia:

Procedura wyboru i oceny w ramach LSR

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

info3