• Kontrast
 • Powiększ
 • Powiekszony tekst z kontrastem
 • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Ogłoszenie o naborze – GRANTY

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW
NR I/2020/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, iż na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1167) został wyznaczony termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantów zgodnych z zakresem określonym w § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (tekst jednolity Dz. U 2019 r. poz. 664 i 2023), tj.

wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, na zadania służące osiągnięciu celu projektu grantowego, zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia LSR: ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności.

Zadania możliwe do realizacji w ramach projektu grantowego:

realizowane w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 17.02.2020 r. do dnia 02.03.2020 r. do godziny 1500. Wniosek w wersji papierowej oraz w wersji  elektronicznej należy złożyć bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” przy ulicy Polnej 15 w Troszynie, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500. LGD wydaje potwierdzenie złożenia wniosku. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia.

Wnioski nadesłane pocztą, faksem bądź drogą e-milową nie będą uwzględniane.

II. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:

Na stronie internetowej LGD www.zascianekmazowsza.pl udostępniono dokumenty:

III. Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze wynosi: 273 511,00 zł.

IV. Warunki wsparcia w ramach ogłoszonego naboru:

Zadanie grantowe zostanie wybrane do finansowania jeżeli:

1. jest zgodne z LSR

a. zakłada realizację celów głównych (ogólnych) i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;

b.  jest zgodne z PROW, w tym

– jest zgodne z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru (refundacja)

– jest zgodne z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru;

c. jest zgodne z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze;

d. jest objęte wnioskiem o powierzenie grantu, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze;

2. uzyska wymaganą minimalną liczbę punktów: 16 pkt.

V. Forma wsparcia:

Refundacja 100 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu w projekcie grantowym wynosi 5 000,00 zł, a maksymalna 10 000,00 zł.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje, formularze wniosków oraz wymagane dokumenty dostępne są w biurze LGD „Zaścianek Mazowsza”: ul. Polna 15, 07-405 Troszyn; tel. 29 76 71 825. Składany w LGD wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres wnioskodawcy.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Wykaz załączników do ogłoszenia:

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu grantowego cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki;
 2. Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków powierzenia grantów oraz kryteriów wyboru grantobiorców;
 3. Dodatkowe warunki wsparcia.
 4. Formularz wniosku o powierzenie grantu;
 5. Formularz umowy o powierzenie grantu;
 6. Formularz wniosku o rozliczenie grantu;
 7. Formularz sprawozdania z realizacji grantu;
 8. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023 (LSR);
 9. Kryteria wyboru grantobiorców;
 10. Procedura wyboru i oceny grantobiorców realizowanych projektów grantowych w ramach LSR.

Załączniki do Ogłoszenia – pobierz

Opublikowano: 23 stycznia 2020
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey