• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Nabór II/2020 zakończony

111Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza informuje, że dnia 17 grudnia 2020 roku zakończył się nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Nabór dotyczył podjęcia działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięcia  „Zasoby a Przedsiębiorczość” określonego w Strategi Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023  (LSR). Alokacja środków w ramach naboru wynosi 200 000 zł. Do biura LGD wpłynęły trzy wnioski, złożone osobiście, na łączną kwotę 300 000 zł.

Zgodnie  z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD ma 60 dni od dnia zakończenia naboru na dokonanie oceny i wyboru operacji. W tym czasie przeprowadzana jest analiza  złożonych wniosków, w trakcie której Wnioskodawca może być wezwany do złożenia uzupełnień  w zakresie złożonej dokumentacji. Następie odbywa się posiedzenie organu decyzyjnego LGD – Rady, która podejmuje uchwałę w sprawie wyboru bądź nie dokonania wyboru danego wniosku do finansowania. Rada ustala listę rankingową, a informacja o wynikach oceny zostaje opublikowana na stronie LGD oraz przesłana Wnioskodawcom.

 

 

Opublikowano: 21 grudnia 2020
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey