• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Plan komunikacji na 2018 rok

Przedstawiamy Państwu aktualny Harmonogram realizacji Planu komunikacji na 2018 rok zatwierdzony w dniu 08 grudnia 2017 roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Harmonogram określa terminy i zakres realizacji działań komunikacyjnych mających na celu, m.in. informowanie o LSR i LGD, informowanie o ogłoszonych konkursach i zasadach realizacji projektów. Wszystkie opisane działania są skierowane do lokalnej społeczności, w szczególności do osób z grup defaworyzowanych, potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów.

Harmonogram Planu komunikacji na 2018 rok – zobacz.

Opublikowano: 12 grudnia 2017
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.