• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Posiedzenie Rady

Na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” oraz § 10 ust. 2 Regulaminu Rady zwołuję posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2017 r. (piątek) o godzinie 1000 w Centrum Konferencyjnym „Zielony Zakątek” w Susku Starym 10.

Planowany porządek obrad:

  1. Przekazanie członkom Rady „kart oceny operacji”;
  2. Indywidualna ocena operacji według kryteriów wyboru;
  3. Ponowna ocena w przypadku rozbieżności;
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji w wyniku wniesienia protestu.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia w biurze LGD przy ulicy Polnej 15 w Troszynie.

                                                                                                Z poważaniem:

Marzena Jastrzębska

Prezes Zarządu

Opublikowano: 23 listopada 2017
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.