Posiedzenie Rady

Na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” oraz § 10 ust. 2 Regulaminu Rady zwołuję posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2017 r. (piątek) o godzinie 1000 w Centrum Konferencyjnym „Zielony Zakątek” w Susku Starym 10.

Planowany porządek obrad:

 • Otwarcie, stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Złożenie oświadczeń o bezstronności i poufności w ocenie operacji przez członków Rady.
 • Sporządzenie rejestru interesów Członków Rady.
 • Ocena operacji Nr IZ/I-30/2016:
 1. Przekazanie członkom Rady „kart oceny operacji”;
 2. Indywidualna ocena operacji według kryteriów wyboru;
 3. Ponowna ocena w przypadku rozbieżności;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji w wyniku wniesienia protestu.
 • Wnioski i zapytania.
 • Zamknięcie posiedzenia.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia w biurze LGD przy ulicy Polnej 15 w Troszynie.

                                                                                                Z poważaniem:

Marzena Jastrzębska

Prezes Zarządu