• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Posiedzenie Rady

Na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” oraz § 10, ust. 2 Regulaminu Rady zwołuję posiedzenie rady, które odbędzie się w dniu 15-11-2018 r. (czwartek) o godzinie 10:00,   w siedzibie LGD przy ulicy Polnej 15 w Troszynie.

Planowany porządek obrad:

  1. Przekazanie członkom rady „kart oceny operacji”;
  2. Indywidualna ocena zgodności grantu z projektem grantowym określonym w LSR;
  3. Indywidualna ocena grantu według kryteriów wyboru;
  4. Ponowna ocena w przypadku rozbieżności;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru/nie dokonania wyboru do finansowania grantu;
  6. Sporządzenie list rankingowych.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi   z porządkiem posiedzenia, w tym wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia, w biurze LGD przy ulicy Polnej 15 w Troszynie.

                                                                                  

Z poważaniem

Marzena Jastrzębska

Prezes Zarządu

 

Opublikowano: 7 listopada 2018
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.