• Kontrast
 • Powiększ
 • Powiekszony tekst z kontrastem
 • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Posiedzenie Rady LGD – ocena grantów

Na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” oraz § 10, ust. 2 Regulaminu Rady zwołuję posiedzenie rady, które odbędzie się w dniu 02-06-2020 r. (wtorek) o godzinie 10:00, w Centrum Kultury w Troszynie przy ulicy Szkolnej 6.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności posiedzenia rady.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacje Zarządu nt. prowadzonego monitoringu wdrażania LSR w zakresie realizowanych operacji.
 5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr I/2020/G.
 6. Złożenie oświadczeń o bezstronności i poufności w ocenie operacji przez członków rady.
 7. Sporządzenie rejestru interesów członków rady.
  • Ocena poszczególnych grantów:
  • Przedstawienie analizy wniosków przeprowadzonej przez biuro LGD;
  • Dokonanie analizy wniosków przez radę;
  • Przekazanie członkom rady „kart oceny operacji”;
  • Indywidualna ocena zgodności grantu z projektem grantowym określonym w LSR;
  • Indywidualna ocena grantu według kryteriów wyboru;
  • Ponowna ocena w przypadku rozbieżności;
  • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru/nie dokonania wyboru do finansowania grantu;
  • Sporządzenie listy rankingowej.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

Marzena Jastrzębska

Prezes Zarządu

Opublikowano: 25 maja 2020
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

info3