• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Integracja poprez tradycję

Zastosowanie produktu tradycyjnego i regionalnego w Agroturystyce

Przemysł turystyczny rozwija się dynamicznie i według przewidywań ekonomistów stanie się wkrótce dziedziną numer jeden w światowej gospodarce. Znaczna część form turystyki uprawiana jest na obszarach wiejskich, m.in. turystyka kwalifikowana i agroturystyka. Stają się one jednym z najważniejszych czynników zmiany struktury zatrudnienia i zwiększenia dochodów mieszkańców wsi oraz jej wielofunkcyjności. Sprzyjają temu zmiany upodobań turystów. Część z nich jest znudzona wypoczywaniem w zatłoczonych, pełnych hałasu miejscowościach wczasowych i wybiera wieś jako miejsce spędzenia urlopu. Tam bowiem jest jeszcze możliwość bliskiego kontaktu z przyrodą, tam można znaleźć ciszę i spokój, zdrowsze środowisko i czystsze powietrze. W Europie Zachodniej wypoczywanie na wsi stało się tak powszechne, że właściwie można mówić o modzie na agroturystykę. Agroturystyka nierozerwalnie łączy się z ochroną środowiska i regionalną kuchnią. Wiadomo, że jedną z atrakcji przyciągających turystów na wieś jest tradycyjne wiejskie żywienie oparte o produkty ekologiczne, pochodzące z własnego gospodarstwa. Dlatego tak ważną rzeczą jest poszukiwanie tradycyjnych produktów, które mogą stać się wizytówką danego gospodarstwa, regionu czy kraju i będą dodatkowo przyciągać turystów krajowych, jak i zagranicznych.

Celem kursu jest:
przygotowanie uczestników do aktywnego współuczestnictwa w tworzeniu i kształtowaniu wiejskiego produktu turystycznego ze szczególnym uwzględnieniem elementów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych jako atrakcyjnej alternatywy rozwoju regionów. Kurs umożliwi podniesienie kwalifikacji, jak i aktualizację wiedzy z zakresu zróżnicowanych możliwości rekreacji w oparciu o specyficzne walory obszarów wiejskich.

Beneficjent na kursie pozna wymagania prawne dotyczące założenia i funkcjonowania gospodarstwa agroturystycznego w zakresie:
– podatkowym,
– ubezpieczeniowym,
– sanitarno-higienicznym
– gastronomicznym.

Beneficjent zdobywa wiedzę i umiejętność z zakresu:
– programowania, konsultowania i prowadzenia szkoleń w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego terenów wiejskich i poszczególnych gospodarstw.
– kryteriów kategoryzacji gospodarstw i umie określić kategorię każdego z nich.
– wyznaczania kierunków rozwoju wsi o funkcjach turystycznych i danego gospodarstwa agroturystycznego,
– planowania formy rekreacji dla gości indywidualnych i grup zorganizowanych.
– planowania wyżywienia gości włączając w to produkty ekologiczne i regionalne wyprodukowane we własnym gospodarstwie.
– podstawowych zagadnień efektywności przedsięwzięć turystycznych i promocji terenów wiejskich.

Absolwent potrafi zdefiniować pojęcia:
– „produkt regionalny” i „produkt tradycyjny” oraz wymienić tego typu produkty wytwarzane w Polsce i Europie.
– zna treść przepisów prawnych – krajowych i unijnych, regulujących funkcjonowanie rynku produktów specyficznych.
– Absolwent zna i potrafi wskazać polskie produkty wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa oraz polskie i wybrane europejskie produkty zastrzeżone w Rejestrach Wspólnoty Europejskiej.
– Potrafi wypełnić wniosek o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych oraz zna procedurę aplikacyjną dla tego wniosku i dla wniosku o oznaczenie unijne.

– Beneficjent zna także produkty tradycyjne/regionalne wytwarzane w województwie, z którego pochodzi i potrafi podać receptury wybranych przykładów.
– Zna korzyści wynikające z promocji produktów regionalnych i tradycyjnych oraz potrafi wskazać metody promocji właściwe dla tej grupy produktów.

Beneficjent potrafi wskazać wydarzenia promujące produkty regionalne w Polsce i w swoim regionie, a także organizacje promujące i wspierające rozwój rynku produktów tradycyjnych w Polsce wraz z ich kompetencjami

Wiedza dodatkowa specjalistyczna z zakresu:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Pobierz: Karta zgłoszenia (147.5KB)
Dodano: 26/04/2012
Opis: karta zgłoszenia do projektu "Integracja poprzez tradycje"

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Pobierz: Deklaracja (124.5KB)
Dodano: 26/04/2012
Opis: Deklaracja przystąpienia do projektu "Integracja poprzez tradycje"

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Plakat (909.77KB)
Dodano: 26/04/2012
Opis: Plakat - "Integracja poprzez tradycje"

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.