• Kontrast
 • Powiększ
 • Powiekszony tekst z kontrastem
 • Wyłącz kontrast i powiększenie

RODO

W związku z przetwarzaniem danych osobowych
przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania  „Zaścianek Mazowsza”, informujemy:
 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” (dalej: „Administrator”), z siedzibą: ul. Polna 15,
  07-405 Troszyn. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Polna 15, 07-405 Troszyn lub drogą e-mailową pod adresem: lgdzascianekmazowsza@wp.pl .
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą , na podstawie przepisów prawa ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 08 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniając ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwoju turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej.  
 6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
 8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tak długo jak określają to przepisy prawa, do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w przypadku, gdy czas przechowywania danych nie został określony przez przepisy szczegółowe lub niezwłocznie po zakończeniu korzystania z usług Administratora.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Statutowych Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z pomocy Stowarzyszenia opisanych w Statucie. 
 13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.