• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Warsztat refleksyjny

W dniu 16.02.2018 r. odbył się warsztat refleksyjny, w którym wzięli udział przedstawiciele Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej LGD, członkowie Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji LSR, Zespołu ds. aktualizacji LSR, beneficjenci oraz mieszkańcy obszaru LGD.

Warsztat refleksyjny jest to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony przez biuro LGD.

Wszystkim dziękujemy za przybycie i udział w warsztacie refleksyjnym. Wypracowane wnioski zostaną wykorzystane do sporządzenia rocznego sprawozdania z realizacji LSR.

Opublikowano: 20 lutego 2018
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.