• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

XIX Walne Zebranie Członków

2W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” serdecznie zapraszam na XIX Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 25‑09‑2020 r. (piątek) o godz. 13:00  w Centrum Kultury w Troszynie przy ul. Szkolnej 6.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego obrad.
  3. Stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Sekretarza obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie protokołu z XVIII Walnego Zebrania Członków.
  7. Podjęcie uchwał:

8. Wolne wnioski i informacje.

Materiały dotyczące obrad XVIII Walnego Zebrania Członków dostępne są w biurze LGD w Troszynie przy ulicy Polnej 15 i na stronie www.zascianekmazowsza.pl.

Serdecznie zapraszam

wszystkich Członków Stowarzyszenia

Prezes Zarządu

Marzena Jastrzębska

W związku z wymaganą obecnością 1/3 liczby członków uprzejmie proszę o uczestnictwo w  posiedzeniu.  Potwierdzenie udziału czy też nieobecność na spotkaniu proszę zgłaszać pod nr tel. 29 7671825 lub drogą e‑mailową: lgdzascianekmazowsza@wp.pl.

Celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID‑19,  podczas WZC prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dystansu społecznego oraz zakrycie nosa i ust.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz merytorycznego za rok 2019 – pobierz

Projekty uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia – pobierz

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023 – pobierz

Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia – pobierz

Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia – pobierz

Opublikowano: 9 września 2020
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey