XVI Walne Zebranie Członków

29 maja 2018 roku w Centrum Kultury w Troszynie odbyło się XVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”.

Prezes Zarządu Pani Marzena Jastrzębska otworzyła posiedzenie i przywitała wszystkich zebranych członków LGD, następnie przedstawicieli gmin Goworowo, Troszyn, Rzewnie, Rzekuń i Czerwin: Małgorzatę Kuleszę – Wójta Gminy Goworowo, Edwina Mierzejewskiego – Wójta Gminy Troszyn, Romana Napiórkowskiego – Wójta Gminy Rzewnie, Stanisława Godzinę – Wójta Gminy Rzekuń oraz Ryszarda Gocłowskiego – Wójta Gminy Czerwin.

Na przewodniczącego wybrany został Pan Edwin Mierzejewski. XVI Walne Zebranie Członków dla zapewnienia sprawnego przebiegu obrad powołało również Sekretarza – Panią Annę Tyszkę oraz Komisję Skrutacyjną, w skład której weszli Krystyna Manowska, Jolanta Zalewska i Mieczysław Mierzejewski.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Antoni Mulawka przedstawił wniosek o udzielenie Zarządowi LGD absolutorium za działalność w roku 2017. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.

Walne Zebranie Członków podjęło 6 uchwał:

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz merytorycznego za rok 2017;
 • w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
 • w sprawie wyboru Zarządu;
 • w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej;
 • w sprawie wyboru Rady;
 • w sprawie zmiany uchwały nr XIII/2/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”.

Skład nowo wybranych organów Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza”:

Zarząd:

 1. Borkowska Marzena
 2. Jastrzębska Marzena Joanna
 3. Kuczyńska Barbara
 4. Majk Agata
 5. Ostaszewska Beata
 6. Płóciennik Małgorzata
 7. Suchcicka – Juriewicz Ewa
 8. Szewczak Danuta
 9. Żebrowski Krzysztof

Komisja Rewizyjna:

 1. Lutrzykowska Stanisława
 2. Mieszkowska Magdalena Eliza
 3. Mulawka Antoni Tadeusz
 4. Pstrągowska Danuta

Rada:

 1. Baczewska Anna
 2. Dobkowska – Rutka Jadwiga
 3. Garbarczyk Jadwiga
 4. Gocłowski Ryszard
 5. Jastrzębski Jarosław Kazimierz
 6. Kolbus Adam
 7. Kulesza Małgorzata Maria
 8. Mierzejewski Edwin
 9. Mierzejewski Kamil
 10. Napiórkowski Roman
 11. Obiedziński Krzysztof
 12. Przeździecka Marzena
 13. Sadowska Anna
 14. Szabłowski Edmund Zygmunt

Zdjęcia z XVI Walnego Zebrania Członków – zobacz.