• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

XVI Walne Zebranie Członków

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” serdecznie zapraszam na XVI Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 29-05-2018 r. (wtorek) o godz. 1200 w Centrum Kultury w Troszynie przy ulicy Szkolnej 6.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 21 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia w przypadku braku wystarczającej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zebrania Członków na dzień 29-05-2018 r. o godzinie 1300.

Planowany porządek obrad:

          Materiały dotyczące obrad XVI Walnego Zebrania Członków dostępne są w biurze LGD w Troszynie przy ulicy Polnej 15.

Serdecznie zapraszam

wszystkich Członków Stowarzyszenia

Prezes Zarządu

Marzena Jastrzębska

 

W związku z wymaganą obecnością 1/3 liczby członków uprzejmie proszę o uczestnictwo w  posiedzeniu.  Potwierdzenie udziału  można zgłaszać w biurze LGD pod nr tel. 29 7671825 lub drogą e-mailową: lgdzascianekmazowsza@wp.pl.

Opublikowano: 14 maja 2018
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.