XVI Walne Zebranie Członków

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” serdecznie zapraszam na XVI Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 29-05-2018 r. (wtorek) o godz. 1200 w Centrum Kultury w Troszynie przy ulicy Szkolnej 6.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 21 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia w przypadku braku wystarczającej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zebrania Członków na dzień 29-05-2018 r. o godzinie 1300.

Planowany porządek obrad:

 • Otwarcie obrad.
 • Wybór Przewodniczącego obrad.
 • Stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór Sekretarza obrad.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Przyjęcie protokołu z XV Walnego Zebrania Członków.
 • Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz merytorycznego za rok 2017;
  • w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
  • w sprawie wyboru Zarządu;
  • w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej;
  • w sprawie wyboru Rady;
 • Wolne wnioski i informacje.

          Materiały dotyczące obrad XVI Walnego Zebrania Członków dostępne są w biurze LGD w Troszynie przy ulicy Polnej 15.

Serdecznie zapraszam

wszystkich Członków Stowarzyszenia

Prezes Zarządu

Marzena Jastrzębska

 

W związku z wymaganą obecnością 1/3 liczby członków uprzejmie proszę o uczestnictwo w  posiedzeniu.  Potwierdzenie udziału  można zgłaszać w biurze LGD pod nr tel. 29 7671825 lub drogą e-mailową: lgdzascianekmazowsza@wp.pl.