• Kontrast
 • Powiększ
 • Powiekszony tekst z kontrastem
 • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

XVI Walne Zebranie Członków

29 maja 2018 roku w Centrum Kultury w Troszynie odbyło się XVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”.

Prezes Zarządu Pani Marzena Jastrzębska otworzyła posiedzenie i przywitała wszystkich zebranych członków LGD, następnie przedstawicieli gmin Goworowo, Troszyn, Rzewnie, Rzekuń i Czerwin: Małgorzatę Kuleszę – Wójta Gminy Goworowo, Edwina Mierzejewskiego – Wójta Gminy Troszyn, Romana Napiórkowskiego – Wójta Gminy Rzewnie, Stanisława Godzinę – Wójta Gminy Rzekuń oraz Ryszarda Gocłowskiego – Wójta Gminy Czerwin.

Na przewodniczącego wybrany został Pan Edwin Mierzejewski. XVI Walne Zebranie Członków dla zapewnienia sprawnego przebiegu obrad powołało również Sekretarza – Panią Annę Tyszkę oraz Komisję Skrutacyjną, w skład której weszli Krystyna Manowska, Jolanta Zalewska i Mieczysław Mierzejewski.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Antoni Mulawka przedstawił wniosek o udzielenie Zarządowi LGD absolutorium za działalność w roku 2017. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.

Walne Zebranie Członków podjęło 6 uchwał:

Skład nowo wybranych organów Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza”:

Zarząd:

 1. Borkowska Marzena
 2. Jastrzębska Marzena Joanna
 3. Kuczyńska Barbara
 4. Majk Agata
 5. Ostaszewska Beata
 6. Płóciennik Małgorzata
 7. Suchcicka – Juriewicz Ewa
 8. Szewczak Danuta
 9. Żebrowski Krzysztof

Komisja Rewizyjna:

 1. Lutrzykowska Stanisława
 2. Mieszkowska Magdalena Eliza
 3. Mulawka Antoni Tadeusz
 4. Pstrągowska Danuta

Rada:

 1. Baczewska Anna
 2. Dobkowska – Rutka Jadwiga
 3. Garbarczyk Jadwiga
 4. Gocłowski Ryszard
 5. Jastrzębski Jarosław Kazimierz
 6. Kolbus Adam
 7. Kulesza Małgorzata Maria
 8. Mierzejewski Edwin
 9. Mierzejewski Kamil
 10. Napiórkowski Roman
 11. Obiedziński Krzysztof
 12. Przeździecka Marzena
 13. Sadowska Anna
 14. Szabłowski Edmund Zygmunt

Zdjęcia z XVI Walnego Zebrania Członków – zobacz.

Opublikowano: 1 czerwca 2018
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.