• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Zespół ds. monitoringu i ewaluacji LSR

DSC 000822 lutego 2019 roku w Centrum Kultury w Troszynie odbyło się III posiedzenie Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji LSR pod przewodnictwem Pani Małgorzaty Płóciennik. W posiedzeniu  wzięło udział 6 członków Zespołu.

Pozytywnie zaopiniowano i zatwierdzono raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023.

Zdjęcia z III posiedzenia Zespołu – zobacz.

Raport roczny z realizacji LSR – zobacz.

Opublikowano: 26 lutego 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.