• Kontrast
 • Powiększ
 • Powiekszony tekst z kontrastem
 • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

ZP – Zasoby a Przedsiębiorczość

Opublikowano: 09-11-2020 r.

sprawozdania 190x190 ikonkaOGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NR II/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, iż na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1167) został wyznaczony termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym  w § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (tj. Dz. U 2019 r. poz. 664 i 2023, 2020 r. poz1555), tj.

rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje oraz zgodnych z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia LSR: Zasoby a Przedsiębiorczość.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia  04-12-2020 r. do dnia 17-12-2020 r. do godziny 15:00. Dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej oraz w wersji  elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku należy:

 1. złożyć w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” przy ulicy Polnej 15 w Troszynie, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, lub
 2. przesłać przesyłką poleconą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn.

Do wniosków złożonych w Biurze, LGD wydaje potwierdzenie złożenia wniosku. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia/ data stempla pocztowego.

Wnioski nadesłane faksem bądź drogą e-milową nie będą uwzględniane.

II. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:

Na stronie internetowej LGD www.zascianekmazowsza.pl udostępniono dokumenty:

III. Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze wynosi: 200 000,00 złotych.

IV. Warunki wsparcia w ramach ogłoszonego naboru:

Operacja zostanie wybrana do finansowania jeżeli:

 1. jest zgodna z LSR:

2. Uzyska wymaganą minimalną liczbę punktów: 11 pkt.

V. Forma wsparcia:

Premia 100 000,00 złotych według kodów PKD określonych w LSR.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tyś. złotych.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zapewnia bezpłatne
doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje, formularze wniosków oraz wymagane dokumenty dostępne są w Biurze LGD „Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn; tel. 29 76 71 825. Składane w LGD dwa egzemplarze wniosku powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres wnioskodawcy.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Wykaz załączników do ogłoszenia:

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane
  do osiągnięcia wskaźniki;
 2. Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz
  kryteriów wyboru operacji;
 3. Formularz wniosku o udzielenie wsparcia;
 4. Formularz wniosku o płatność;
 5. Formularz umowy o udzielenie wsparcia;
 6. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa
  Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023 (LSR);
 7. Kryteria wyboru operacji;
 8. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

Dokumenty konkursowe – przejdź

Opublikowano: 9 listopada 2020
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey