• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Wdrażanie lokalnych startegii rozwoju

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju jest jednym z trzech działań 4 osi Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

  1. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
  2. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
  3. Wdrażanie projektów współpracy

Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru gmin Czerwin, Goworowo, Rzekuń i Troszyn objętego Lokalną Strategią Rozwoju  dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Zaścianek Mazowsza” na lata 2009-2015 realizacji projektów w ramach tej strategii.

W ramach realizacji LSR LGD wybiera projekty do realizacji w ramach środków przyznanych na realizację strategii, które na Wdrażanie LSR wynoszą 3 262 964,00 zł

Pracownicy LGD pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu projektów. Wnioski te mogą dotyczyć projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej:

oraz innych projektów zwanych dalej „małymi projektami”, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tj. poprawy jakości życia lub większego zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.