• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Ankieta Monitorująca

Szanowni beneficjenci,

Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi działania: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju oraz Umowami przyznania pomocy, każdy beneficjent, który otrzymał dofinansowanie na realizację operacji w ramach 4 osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zobowiązuje się do złożenia, na wezwanie LGD, która dokonała wyboru operacji do finansowania, wypełnionego formularza ankiety monitorującej, według wzoru przekazanego przez LGD.

W związku z powyższym  zamieszczony został wzór ankiety monitorującej, który obowiązuje beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie operacji za pośrednictwem LGD “Zaścianek Mazowsza.

Pobierz: Ankieta Monitorująca (371.88KB) Dodano: 19/08/2014 Opis: dot. beneficjentów działań: – Odnowa i rozwój wsi, – Małe projekty, – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.