• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Zrealizowane projekty

Tytuł: „Drugi zajazd szlachecki w Troszynie”

Beneficjent: Centrum Kultury w Troszynie

Czas realizacji operacji: 23 wrzesień 2012 r.

Działanie w ramach którego zostało udzielone wsparcie: „Małe Projekty”

Kwota uzyskanego dofinansowania: 20 125,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych operacji: 28 905,53 zł

Całkowita wartość operacji: 31 459,68 zł

Opis operacji: Celem operacji było zorganizowanie w dniu 23-09-2013 r. jednodniowej imprezy kulturalnej, tworzącej warunki do poznania, rozwijania i promowania tradycji szlacheckiej, oraz promowanie szlacheckiego jadła i napitku wśród mieszkańców i przyjezdnych. Zwiększenie aktywności mieszkańców wsi przez udział w przygotowaniu imprezy.

Tytuł: „Pierwszy zajazd szlachecki w Troszynie – krzewienie kultury i obyczajów szlachty mazowieckiej’

Beneficjent: Centrum Kultury w Troszynie

Czas realizacji operacji: 25 wrzesień 2011 r.

Działanie, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: „Małe Projekty”

Kwota uzyskanego dofinansowania: 15 838,21 zł.

Wartość kosztów kwalifikowalnych operacji: 22 733,23 zł.

Całkowita wartość operacji: 23 584,94 zł

Opis operacji: Celem operacji było rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez promowanie lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego i historycznego. W ramach realizacji operacji zorganizowano wykłady dotyczące kultury i obyczajów szlachty mazowieckiej oraz warsztaty tańca staropolskiego, które były prezentowane podczas imprezy na scenie Centrum Kultury. Kulminacyjnym punktem operacji była impreza, która odbyła się 25 września 2011 r. przy Centrum Kultury w Troszynie promująca tradycje szlacheckie.

Zdjęcia z realizacji projektu – zobacz

Tytuł:  „Zagospodarowanie centrum miejscowości Goworowo”

Beneficjent: Gmina Goworowo

Czas realizacji operacji: od 28 marca 2011 do 30 grudnia 2011 r.

Działanie, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: “Odnowa i rozwój wsi”

Kwota uzyskanego dofinansowania: 378 272,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych operacji: 504 363,06 zł

Całkowita wartość operacji: 663 800,97 zł

Opis operacji: Głównym celem operacji było podniesienie atrakcyjności turystycznej i zaspokojenie podstawowych potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości Goworowo. W ramach przedsięwzięcia wykonano m.in. takie prace jak: ułożenie chodnika z płytek granitowych, zagospodarowanie zieleni, oświetlenie, zamontowano ławki, kosze na śmieci, postawiono wiatę przystankową, fontannę.

Zdjęcia z realizacji projektu – zobacz

Tytuł: „Zielone centrum gminy – zagospodarowanie przestrzeni i odnowienie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie”

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie

Czas realizacji operacji: od 05 maja 2010 do 30 listopada 2011 r.

Działanie, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: „Małe Projekty”

Kwota uzyskanego dofinansowania: 24 260,76 zł.

Wartość kosztów kwalifikowalnych operacji: 34 658,24 zł.

Całkowita wartość operacji: 41 209,64 zł.

Opis operacji: Głównym celem realizacji projektu było, podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności miejscowości gminnej Goworowo, poprawa jakości życia społeczności wiejskiej, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców obszarów wiejskich. W ramach projektu wykonano następujące prace:  odnowienie zniszczonej powierzchni części elewacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, wymiany zniszczonego pokrycia dachowego, dwóch tarasów wraz z uzupełnieniem jego konstrukcji metalowej. Dodatkowo przy budynku zostały przebudowane schody wejściowe z obu stron budynku GOKSiR. Na placu przy GOKSiR wyprofilowano teren wraz z nasadzeniem zieleni z rodzimymi gatunkami kwiatów i krzewów.

 Zdjęcia z realizacji projektu – zobacz

Magda

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.