• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie

Informacja o nie zgłoszeniu zamiaru realizacji operacji operacji własnej nr I/2023/W

dokumenty 190x190Opublikowano: 19 marca 2024

INFORMACJA O NIE ZGŁOSZENIU ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI PRZEZ POTENCJALNEGO WNIOSKODAWCĘ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” (LGD) zgodnie z § 14 pkt 2 Rozporządzenia[1] informuje, że w dniu 18 marca 2024 roku upłynął termin składania zgłoszeń dotyczących zamiaru realizacji operacji własnej Nr I/2024/W, w ramach przedsięwzięcia – Kompetencje Społeczne oraz że żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do otrzymania wsparcia, nie zgłosił takiego zamiaru.

W związku z powyższym, że żaden uprawniony podmiot w terminie 30 dni od dnia 16 lutego 2024 roku tj. dnia zamieszczenia informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD do dnia 18 marca 2024 roku nie zgłosił zamiaru jej realizacji to operacja własna będzie realizowana przez LGD zgodnie z warunkami określonymi stosownymi procedurami i przepisami prawa.      

 

 

 

 

 

 

[1] Rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.  w  sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664, z 2020 r. poz. 1555 oraz z 2021 r. poz. 2358).

 

Opublikowano: 19 marca 2024
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.