• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Nabór wniosków I/2018 – MILA

Pobierz: Ogłoszenie o naborze (768.66KB) Dodano: 14/06/2018 Opis: Nr I/2018

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia nr I/2018

Pobierz: Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (390.88KB) Dodano: 14/06/2018 Opis:

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia nr I/2018

Pobierz: Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (350.38KB) Dodano: 14/06/2018 Opis:

Pobierz: Oświadczenie o udziale w doradztwie lub/i szkoleniu (362.00KB) Dodano: 14/06/2018 Opis:

Pobierz: Oświadczenie o doświadczeniu (363.39KB) Dodano: 14/06/2018 Opis:

Pobierz: Uzasadnienie wnioskodawcy w zakresie spełnienia kryteriów wyboru operacji (365.23KB) Dodano: 14/06/2018 Opis:

Pobierz: Oświadczenie dotyczące danych osobowych (351.30KB) Dodano: 14/06/2018 Opis:

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia nr I/2018

Pobierz: Formularz wniosku o udzielenie wsparcia (271.71KB) Dodano: 14/06/2018 Opis:

Pobierz: Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy (1.33MB) Dodano: 14/06/2018 Opis:

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia nr I/2018

Pobierz: Formularz wniosku o płatność (153.21KB) Dodano: 14/06/2018 Opis:

Pobierz: Instrukcja do wniosku o płatność (1.34MB) Dodano: 14/06/2018 Opis:

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia nr I/2018

Pobierz: Formularz umowy o udzielenie wsparcia (866.25KB) Dodano: 14/06/2018 Opis:

Pobierz: Zestawienie finansowo – rzeczowe operacji (208.96KB) Dodano: 14/06/2018 Opis:

Pobierz: Wykaz działek ewidencyjnych (179.95KB) Dodano: 14/06/2018 Opis:

Pobierz: Kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (533.69KB) Dodano: 14/06/2018 Opis:

Pobierz: Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. poz. 1020 ) (655.86KB) Dodano: 14/06/2018 Opis:

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia nr I/2018

Pobierz: Strategia Rozwoju Loklanego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023 (3.40MB) Dodano: 08/08/2017 Opis: Przyjęta uchwałą XV Walnego Zebrania Członków w dniu 22-06-2017 r.

Załącznik nr 7 do Ogłoszenia nr I/2018

Pobierz: Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (362.69KB) Dodano: 26/04/2016 Opis: Zatwierdzone uchwałą nr 10/2015 Zarządu Stowarzyszenia LGD “Zaścianek Mazowsza z dnia 30/12/2015

Załącznik nr 8 do Ogłoszenia nr I/2018

Pobierz: Procedura wyboru i ocena operacji w ramach LSR (950.12KB) Dodano: 14/06/2018 Opis:

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.