• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

NABÓR WNIOSKÓW II/2019 – ZP

Ogłoszenie o naborze wniosków:

Ogłoszenie o naborze wniosków Nr II/2019 – ZP

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia:

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia: Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Biznesplan

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

Tabele pomocnicze do wypełniania biznesplanu – tabele finansowe

Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia: Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr 2 do Wniosku – Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia: Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

Umowa o przyznaniu pomocy

Załącznik wykaz działek ewidencyjnych

Załącznik Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Zaścianek Mazowsza” na lata 2016 – 2023

Załącznik Nr 6 do Ogłoszenia:

Kryteria Wyboru Operacji

Załącznik Nr 7 do Ogłoszenia:

Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Uzasadnienie wnioskodawcy w zakresie spełnienia kryteriów wyboru operacji

Oświadczenie dotyczące danych osobowych

Oświadczenie o udziale w doradztwie lub/i szkoleniu

Oświadczenie o grupach defaworyzowanych

Załącznik Nr 8 do Ogłoszenia:

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Przechwytywanie ZZ OZNAKOWANIE

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.