• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Nabór wniosków I/2016 – SPU_ZP_IZ_MILA

Pobierz: Ogłoszenie o naborze (544.73KB) Dodano: 07/09/2016 Opis: nr I/2016

Pobierz: Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023 (2.41MB) Dodano: 26/04/2016 Opis: Przyjęta uchwałą XIII Walnego Zebrania Członków w dniu 28-12-2015r.

Pobierz: Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (362.69KB) Dodano: 26/04/2016 Opis: Zatwierdzone uchwałą nr 10/2015 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza z dnia 30/12/2015

Pobierz: Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR (12.16MB) Dodano: 26/04/2016 Opis: Zatwierdzone uchwałą nr 8/2015 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza” z dnia 30/12/2015 roku

Pobierz: Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia (382.72KB) Dodano: 07/09/2016 Opis:

Pobierz: Uzasadnienie wnioskodawcy w zakresie spełnienia kryteriów operacji (365.23KB) Dodano: 07/09/2016 Opis:

Pobierz: Oświadczenie dotyczące danych osobowych (362.94KB) Dodano: 07/09/2016 Opis:

Pobierz: Oświadczenie o doświadczeniu (363.39KB) Dodano: 07/09/2016 Opis:

Pobierz: Oświadczenie o udziale w doradztwie lub/i szkoleniu (362.00KB) Dodano: 07/09/2016 Opis:

Pobierz: Oświadczenie o grupach defaworyzowanych (552.37KB) Dodano: 07/09/2016 Opis:

Pobierz: Cele ogólne i szczegółowe LSR i planowane do osiągnięcia wskaźniki (551.48KB) Dodano: 07/09/2016 Opis:

NOWE WZORY DOKUMENTÓW, KTÓRE OBOWIĄZUJĄ OD 3 WRZEŚNIA 2016 R. – wersja 2z

I. Dokumenty aplikacyjne dotyczące operacji z zakresu rozwoju przedsiębiorczości  poprzez rozwijanie działalności gospodarczej („Innowacyjny Zaścianek”) oraz budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej („MILA-Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności”).

Pobierz: Wniosek o Przyznanie Pomocy (278.18KB) Dodano: 16/09/2016 Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

Pobierz: Wniosek o Przyznanie Pomocy (276.65KB) Dodano: 07/09/2016 Opis: Wersja 1 z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

Pobierz: Instrukcja Wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy (1.23MB) Dodano: 16/09/2016 Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

Pobierz: Instrukcja Wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy (1.15MB) Dodano: 07/09/2016 Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

Pobierz: Biznesplan (109.99KB) Dodano: 16/09/2016 Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

Pobierz: Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Biznesplanu (592.74KB) Dodano: 04/10/2016 Opis: Informacja udostępniona na stronie ARiMR dnia 04-10-2016 r.

Pobierz: Biznesplan (109.53KB) Dodano: 07/09/2016 Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

Pobierz: Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (177.65KB) Dodano: 16/09/2016 Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

Pobierz: Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (177.64KB) Dodano: 07/09/2016 Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

Pobierz: Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (841.23KB) Dodano: 16/09/2016 Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

Pobierz: Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (841.23KB) Dodano: 07/09/2016 Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

Pobierz: Umowa o przyznaniu pomocy (798.48KB) Dodano: 16/09/2016 Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

Pobierz: Umowa o przyznaniu pomocy (795.67KB) Dodano: 07/09/2016 Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

Pobierz: Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (110.42KB) Dodano: 16/09/2016 Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

Pobierz: Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (110.31KB) Dodano: 07/09/2016 Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

Pobierz: Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (175.18KB) Dodano: 16/09/2016 Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

Pobierz: Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (175.16KB) Dodano: 07/09/2016 Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

Pobierz: Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (369.33KB) Dodano: 16/09/2016 Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

Pobierz: Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (369.31KB) Dodano: 07/09/2016 Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

Pobierz: Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (365.99KB) Dodano: 16/09/2016 Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

Pobierz: Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (366.01KB) Dodano: 07/09/2016 Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

Pobierz: Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (524.22KB) Dodano: 16/09/2016 Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

Pobierz: Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (482.04KB) Dodano: 07/09/2016 Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

Pobierz: Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. (570.03KB) Dodano: 16/09/2016 Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

Pobierz: Wniosek o Płatność (162.33KB) Dodano: 16/09/2016 Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

Pobierz: Wniosek o Płatność (161.17KB) Dodano: 07/09/2016 Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

Pobierz: Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (1.30MB) Dodano: 16/09/2016 Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

Pobierz: Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (1.27MB) Dodano: 07/09/2016 Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

II. Dokumenty aplikacyjne dotyczące operacji z zakresu rozwoju przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej („Start Produkcji i Usług” oraz „Zasoby a Przedsiębiorczość”).

Pobierz: Wniosek o Przyznanie Pomocy (163.71KB) Dodano: 16/09/2016 Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

Pobierz: Wniosek o Przyznanie Pomocy (168.73KB) Dodano: 07/09/2016 Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

Pobierz: Instrukcja Wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy (706.05KB) Dodano: 16/09/2016 Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

Pobierz: Instrukcja Wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy (647.49KB) Dodano: 07/09/2016 Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

Pobierz: Biznesplan (110.35KB) Dodano: 16/09/2016 Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

Pobierz: Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Biznesplanu (592.74KB) Dodano: 04/10/2016 Opis: Informacja udostępniona na stronie ARiMR dnia 04-10-2016 r.

Pobierz: Biznesplan (110.06KB) Dodano: 07/09/2016 Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

Pobierz: Umowa o przyznaniu pomocy (704.18KB) Dodano: 16/09/2016 Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

Pobierz: Umowa o przyznaniu pomocy (706.53KB) Dodano: 07/09/2016 Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

Pobierz: Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (175.5KB) Dodano: 16/09/2016 Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

Pobierz: Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (175.49KB) Dodano: 07/09/2016 Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

Pobierz: Wniosek o Płatność (115.46KB) Dodano: 16/09/2016 Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

Pobierz: Wniosek o Płatność (114.23KB) Dodano: 07/09/2016 Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

Pobierz: Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność (1.06MB) Dodano: 16/09/2016 Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

Pobierz: Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność (1.06MB) Dodano: 07/09/2016 Opis: Wersja 1z (obowiązywała do 02-09-2016 r.)

Pobierz: Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (39.75KB) Dodano: 16/09/2016 Opis: Wersja 2z (obowiązuje od 03-09-2016 r.)

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.