• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Ogłoszenie o naborze – granty

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW
NR I/2022/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, iż na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 943) został wyznaczony termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym  w § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 664 i 2023, z 2020 r. poz. 1555, z 2021 poz. 2358), tj.

wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, na zadania służące osiągnięciu celu projektu grantowego, zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia LSR: ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności.

Zadania możliwe do realizacji w ramach projektu grantowego:

realizowane w okresie do 31-12-2023 roku od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 05-12-2022 r. do dnia 19-12-2022 r. do godziny 1500. Wniosek w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku należy złożyć bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” przy ulicy Polnej 15 w Troszynie, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 . LGD wydaje potwierdzenie złożenia wniosku. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia.

Wnioski nadesłane pocztą, faksem bądź drogą e-milową nie będą uwzględniane.

II. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:

Na stronie internetowej LGD www.zascianekmazowsza.pl udostępniono dokumenty:

III. Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze wynosi: 30 132,47 Euro (co przy kursie 4 PLN/EURO stanowi indykatywną kwotę 120 529,88 zł) .

IV. Warunki wsparcia w ramach ogłoszonego naboru:

Zadanie grantowe zostanie wybrane do finansowania jeżeli:

  1. jest zgodne z LSR

                    * jest zgodne z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru (refundacja);

                    *jest zgodne z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru;

2. uzyska wymaganą minimalną liczbę punktów: 16 pkt.

V. Forma wsparcia:

Refundacja 100 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych.  

Minimalna wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu w projekcie grantowym wynosi 5 000,00 zł, a maksymalna 10 000,00 zł.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje, formularze wniosków oraz wymagane dokumenty dostępne są w biurze LGD „Zaścianek Mazowsza”: ul. Polna 15, 07-405 Troszyn; tel. 29 76 71 825. Składany w LGD wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres grantobiory.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Załączniki do Ogłoszenia – pobierz

Opublikowano: 21 listopada 2022
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.