• Kontrast
 • Powiększ
 • Powiekszony tekst z kontrastem
 • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Posiedzenie Rady

Na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” oraz § 10, ust. 2 Regulaminu Rady zwołuję posiedzenie rady, które odbędzie się w dniu 19-09-2023 roku (wtorek) o godzinie 13:00, w siedzibie LGD przy ulicy Polnej 15 w Troszynie.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności posiedzenia rady.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacje Zarządu nt. prowadzonego monitoringu wdrażania LSR w zakresie realizowanych operacji.
 5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr II/2023.
 6. Omówienie wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej.
 7. Złożenie oświadczeń o bezstronności i poufności w ocenie operacji przez członków rady.
 8. Sporządzenie rejestru interesów członków rady.
 9. Ocena poszczególnych operacji:

10. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie posiedzenia.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia, w biurze LGD przy ulicy Polnej 15 w Troszynie.

 

                                                                                                Z poważaniem:
Prezes Zarządu

Marzena Jastrzębska

Opublikowano: 11 września 2023
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.