• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Spotkanie w Lipiance – program

Poniżej prezentujemy program spotkania organizacji pozarządowych w Lipiance.

logotypy pozarządowy jest gotowy

Program spotkania organizacji pozarządowych w Lipiance

9 października 2021 roku

11:00 – 11:30 Kawa powitalna i rejestracja uczestników.

11:30 – 12:00 Otwarcie spotkania, przywitanie uczestników i wprowadzenie.

12:00 – 13:30 Poznajmy się – prezentacja uczestników, warsztat o współpracy.
Prezentacja Mapy Aktywności Społecznych.

13:30 – 14:00 Przerwa obiadowa.

14:00 – 17:30 Wystąpienie eksperta: Rola organizacji pozarządowych w konsultacjach społecznych w odniesieniu do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podczas wystąpienia zostaną poruszone takie zagadnienia jak: rola i funkcja organizacji w konsultacjach, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konstytucja współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi oraz programy współpracy, definicje: pożytku publicznego i rad działalności pożytku publicznego oraz aktualnie wyglądają otwarte konkursy ofert i zagadnienia związane z nowym okresem programowania.

17:30 – 19:00 Dyskusja: potrzeby sektora społecznego północno-wschodniego Mazowsza w odniesieniu do wystąpienia eksperta, wnioski – wyzwania i kierunki rozwoju.

19:00  Kolacja

 

p. Andrzej RybusEkspert: Andrzej Rybus – Tołłoczko – trener realizujący w całej Polsce szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów w obszarze: realizacji zadań publicznych, pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych. Prezes Eart sp z o.o. zajmującej się wdrożeniem i prowadzeniem RODO. Inspektor Ochrony Danych w spółce Eart oraz na własnej działalności gospodarczej. Członek Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, współprzewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszałku Woj. Mazowieckiego, członek prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji przy urzędzie m.st. Warszawy. 10 lat pracował w urzędach samorządowych (m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędzie Miasta Płocka) i rządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała St. Wyszyńskiego.

 

10 października 2021 roku

METODA KLANZY

8:00 – 16:00 (śniadanie od 7:30, przerwa obiadowa od 13:00)

BLOK I

Metody wstępne i integrujące grupę (jak budować relacje w grupie, aranżacja sytuacji początkowych, gry integracyjne).

BLOK II

Jak zorganizować imprezę dla dużej grupy (elementy treningu twórczości, scenariusze zabaw fabularyzowanych, zasady modyfikacji zabaw, tańce integracyjne z różnych stron Świata).

BLOK III

Zabawy z chustą (metody i formy pracy z wykorzystaniem chusty animacyjnej KLANZY).

BLOK IV

Metody dyskusji oraz różne formy zbierania informacji zwrotnej (wykorzystanie kart metaforycznych, gry dydaktyczne).

 

p. Ewa NogaTrener: Ewa Noga – trener II stopnia Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, superwizor. Autor publikacji Delfin – rozwijanie umiejętności poznawczych oraz współautor Starych i nowych zabaw podwórkowych (wraz z A.Wasilak).

 

 

Program spotkania w Lipiance – pobierz

Opublikowano: 4 października 2021
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.