• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Spacer wirtualny

Spacer wirtualny stanowi kompleksową ofertę prezentującą walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze obszaru czterech partnerów tj.: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Zaścianek Mazowsza”, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Jagiellońska Przystań”, Lokalnej Grupy Działania “Zielone Mosty Narwi”, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Orzyc-Narew”.

Spacer wirtualny pt. “Wirtualny obszar turystyczny” – zobacz

logotypy do WOT

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.