• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

XX Walne Zebranie Członków

logo zascianekW imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” serdecznie zapraszam na XX Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 28‑09‑2021 r. (wtorek) o godz. 13:00  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Czerwinie przy ulicy Szkolnej 1.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie protokołu z XIX Walnego Zebrania Członków.
7. Podjęcie uchwał:

8.Wolne wnioski i informacje.

Materiały dotyczące obrad XX Walnego Zebrania Członków dostępne są w biurze LGD w Troszynie przy ulicy Polnej 15 i na stronie www.zascianekmazowsza.pl.

                                                                                        Z poważaniem:

                                                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                                                              Marzena Jastrzębska

                                                                                                                                

         

W związku z wymaganą obecnością co najmniej 1/3 liczby członków uprzejmie proszę o uczestnictwo
w  posiedzeniu.  Potwierdzenie udziału, czy też nieobecność na spotkaniu proszę zgłaszać pod nr tel. 29 7671825 lub drogą e‑mailową: lgdzascianekmazowsza@wp.pl.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz merytorycznego za rok 2020

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia

Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia

Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

 

Opublikowano: 14 września 2021
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.