• Kontrast
 • Powiększ
 • Powiekszony tekst z kontrastem
 • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

XXIII Walne Zebranie Członków

2W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” serdecznie zapraszam na XXIII Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 02-06-2023 r. (piątek) o godz. 13:00  w budynku Targowiska Wiejskiego “Mój Rynek”, ul. Wolności 18, 07-407 Czerwin.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad.
 3. Stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Sekretarza obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie protokołu z XXII Walnego Zebrania Członków.
 7. Zatwierdzenie Raportu z ewaluacji końcowej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016 – 2023.
 8. Podjęcie uchwał:

  9. Wolne wnioski i informacje.

Materiały dotyczące obrad XXIII Walnego Zebrania Członków dostępne są w biurze LGD w Troszynie przy ulicy Polnej 15 i na stronie www.zascianekmazowsza.pl.

                                                                                                            Z poważaniem

Prezes Zarządu
Marzena Jastrzębska

Opublikowano: 18 maja 2023
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.