• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

START

 

Aktualności

 

Zrealizowane projekty

 

Partnerzy

 

Witamy na stronie LGD „Zaścianek Mazowsza”

LGD „Zaścianek Mazowsza” to organizacja pozarządowa zrzeszająca zarówno podmioty z sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego, jak również mieszkańców reprezentujących różne grupy społeczne.

LGD obejmuje swoim działaniem teren sąsiadujących ze sobą pięciu gmin: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie i Troszyn – stosunkowo niewielki obszar pod względem powierzchni oraz liczby mieszkańców, co jednak stanowi ogromny atut organizacji pozwalający na prawdziwie oddolne podejście i szerokie włączenie społeczne przy realizacji zadań statutowych LGD.

Formą prawną partnerstwa, jakim jest LGD, od początku jej powstania jest stowarzyszenie „specjalne” posiadające osobowość prawną, działające na podstawie  ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawy o stowarzyszeniach.
Organizacja funkcjonuje pod nazwą Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”, która odzwierciedla jej szczególny charakter prawny oraz trafnie odwołuje się do tożsamości lokalnej społeczności związanej z specyficzną dla obszaru strukturą dawnych mieszkańców składającą się w znacznym odsetku z drobnej szlachty.

LGD powstała jako partnerstwo trójsektorowe działające na rzecz rozwoju obszaru gmin Czerwin, Goworowo i Troszyn. 11 grudnia 2008 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie dokonał rejestracji LGD w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000319539.
Mając na uwadze pozytywny wpływ na rozwój obszaru, jaki może przynieść realizacja inicjatywy Leader, przedstawiciele samorządów gminnych, kolejno: Gminy Troszyn, Gminy Goworowo i Gminy Czerwin, podjęli działania na rzecz budowania partnerstwa i utworzenia lokalnej grupy działania. Szczególna rolę odegrał Wójt Gminy Troszyn – Edwin Mierzejewski, który swoim zaangażowaniem i determinacją istotnie przyczynił się do założenia stowarzyszenia oraz skutecznego wnioskowania o wybór LGD do realizacji LSR w okresie programowania 2007-2013.
W kolejnych latach do partnerstwa dołączyła Gmina Rzekuń (rok 2011) oraz Gmina Rzewnie (rok 2015), dzięki czemu powstał spójny pod względem geograficznym, zbliżony kulturowo, społecznie i gospodarczo obszar aktualnie objęty działalnością LGD „Zaścianek Mazowsza”.

Siedzibą organizacji jest Troszyn.

Biuro LGD znajduje się w budynku Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie, ul. Polna 15, 07-405 Troszyn, piętro I.

ZAPRASZAMY

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.