• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Remont świetlicy wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu działki nr 352/5 w miejscowości Kleczkowo

001Beneficjent: Gmina Troszyn

Czas realizacji operacji: od 04-07-2013 do 30-09-2014

Działanie, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: „Odnowa i rozwój wsi”

Kwota uzyskanego dofinansowania: 217 864,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 290 474,99 zł

Całkowita wartość operacji: 356 157,24

Opis operacji: Główny cel operacji dotyczył remontu świetlicy będącej miejscem wspólnych spotkań kulturalnych i towarzyskich. Realizacja operacji przyczyni się do wzmocnienia aktywności społecznej mieszkańców.

Zdjęcia z realizacji operacji – zobacz

Opublikowano: 25 marca 2015
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey