• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Konsultacje w sprawie procedur

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zaprasza mieszkańców i podmioty z obszaru gmin: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie i Troszyn do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR i Procedur wyboru i oceny grantobiorców realizowanych projektów grantowych w ramach LSR.

Aby zgłosić wnioski, uwagi czy postulaty prosimy pobrać i wypełnić kartę uwag, która zamieszczona jest poniżej, a następnie przesłać ją na adres e-mailowy lgdzascianekmazowsza@wp.pl lub pocztą na adres Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”, bądź złożyć osobiście w biurze LGD do dnia 21 marca 2018 roku.

Istnieje również możliwość skorzystania  z punktu informacyjno-konsultacyjnego, który mieści się w biurze LGD przy ulicy Polnej 15 w Troszynie. W punkcie tym można będzie zapoznać się z projektem Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR i Procedur wyboru i oceny grantobiorców realizowanych projektów grantowych w ramach LSR, uzyskać wszelkie informacje oraz wyjaśnienia na temat wprowadzonych zmian, oraz zgłosić swoje wnioski, uwagi czy postulaty dotyczące konsultowanego dokumentu. Przed przybyciem do biura prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny tel. 297 671 825 .

Serdecznie zapraszamy wszystkich do zaprezentowania swoich opinii na temat zmian procedur.

Uwagi, które nie wpłyną do siedziby LGD w określonym terminie, bądź nie zostaną przedstawione na karcie uwag, nie będą rozpatrywane.

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR, Procedury wyboru i oceny grantobiorców realizowanych projektów grantowych w ramach LSR – pobierz.

Karta uwag – pobierz.

 

Opublikowano: 14 marca 2018
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.