• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Po spotkaniach

W dniach 24, 26, 27 października 2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” przeprowadziło spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące  wdrażania LSR w szczególności projektów grantowych zaplanowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia: „ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności”.

W spotkaniach wzięło udział łącznie 51 osób. Uczestnikom spotkań zostały przedstawione założenia dotyczące wdrażania LSR, kryteria wyboru grantobiorców oraz propozycje zapisów procedur, w tym  projektów grantowych. Istotną częścią spotkań były warsztaty, podczas których uczestnicy wspólnie zastanawiali się nad zagadnieniem integracji lokalnych społeczności obszaru LGD. Podczas dyskusji pojawiły się cenne wnioski i spostrzeżenia. Część osób określiła społeczności swoich miejscowości  jako mało zintegrowane, o czym może świadczyć między innymi niski udział mieszkańców w spotkaniach wiejskich, niska aktywność mieszkańców np. w zakresie dbania o dobro wspólne (wspólną przestrzeń). Wśród przyczyn uczestnicy wymieniali w szczególności niski poziom zaufania społecznego, przez to negatywne nastawienie mieszkańców do wspólnych działań; ponadto brak czasu związany z nadmiarem codziennych obowiązków, dlatego też mieszkańcy niechętnie podejmują się dodatkowych, społecznych zadań. Mniej liczną grupę stanowiły osoby, które postrzegały społeczność swoich miejscowości jako zintegrowane.

Zaznaczali, że znaczna część mieszkańców bierze aktywny udział w spotkaniach wiejskich, wydarzeniach gminnych, wspólnie podejmują kluczowe dla wsi decyzje, dbają o dobro wspólne, do czego przyczynia się sprawny lider, który właściwie mobilizuje mieszkańców oraz daje doby przykład. Co ważne uczestnicy dostrzegli potrzebę dalszej integracji swoich społeczności. Integracja przyczynia się do podejmowania skutecznych działań na rzecz dobra wspólnego, co może dać dużo satysfakcji, polepszyć jakość życia mieszkańców. Uczestnicy zastanawiali się również co można zrobić, aby poprawić poziom integracji i włączenia społecznego ich miejscowości. Znaleźli wiele nowych, ciekawych rozwiązań, które będą mogli zrealizować dzięki grantom z LGD.

Spotkania były okazją do spotkania się LGD z grupami zainteresowanymi pozyskaniem środków na realizację zadań związanych z integracją i włączeniem społecznym w ramach wiejskich miejscowości obszaru LGD. Rozmowy dostarczyły wiele interesujących informacji na temat oczekiwać potencjalnych grantobiorców w zakresie realizacji i procedur projektu grantowego.

Zdjęcia ze spotkania (Drwęcz) – zobacz

Zdjęcia ze spotkania (Czerwin) – zobacz

Zdjęcia ze spotkania (Rzewnie) – zobacz

Zdjęcia ze spotkania (Goworowo) – zobacz

Opublikowano: 3 listopada 2017
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.