• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Posiedzenie Rady

Na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” oraz § 10, ust. 2 Regulaminu Rady zwołuję posiedzenie rady, które odbędzie się w dniu 30-06-2020 r. (wtorek) o godzinie 11:00 w Centrum Kultury w Troszynie przy ulicy Szkolnej 6.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności posiedzenia rady.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Informacje Zarządu nt. prowadzonego monitoringu wdrażania LSR w zakresie realizowanych operacji.

5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr I/2020.

6. Złożenie oświadczeń o bezstronności i poufności w ocenie operacji przez członków rady.

7. Sporządzenie rejestru interesów członków rady.

8. Ocena poszczególnych operacji:

9. Przedstawienie rozstrzygnięcia Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie protestu dotyczącego operacji Nr IZ/III-56/2019 złożonej w ramach naboru wniosków nr III/2019.

10. Ocena operacji Nr IZ/III-56/2019:

11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie posiedzenia.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z wszystkimi dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia, w biurze LGD przy ulicy Polnej 15 w Troszynie.

                                                                                      Z poważaniem

Marzena Jastrzębska

Prezes Zarządu

Opublikowano: 17 czerwca 2020
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

info3