• Kontrast
 • Powiększ
 • Powiekszony tekst z kontrastem
 • Wyłącz kontrast i powiększenie

XIV Walne Zebranie Członków – zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zawiadamia o XXIV Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 13-05-2024 r. (poniedziałek) o godz. 13:00  w budynku Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle, ul. Królowej Jadwigi 36, 07-210 Długosiodło.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad.
 3. Stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Sekretarza obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie protokołu z XXIII Walnego Zebrania Członków.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz merytorycznego za rok 2023,
  2. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
  3. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady LGD „Zaścianek Mazowsza”,
  4. w sprawie odwołania członka Zarządu.

      8. Wolne wnioski i informacje.

Materiały dotyczące obrad XXIV Walnego Zebrania Członków:

Projekt regulaminu rady konsultowany będzie za pośrednictwem strony www.zascianekmazowsza.pl w zakładce aktualności.

Opublikowano: 29 kwietnia 2024
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.