• Kontrast
 • Powiększ
 • Powiekszony tekst z kontrastem
 • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

POSIEDZENIE RADY

Na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” oraz § 10, ust. 2 Regulaminu Rady zwołuję posiedzenie rady, które odbędzie się w dniu 28-11-2019 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w siedzibie LGD przy ulicy Polnej 15 w Troszynie.

Planowany porządek obrad:

 1. Przedstawienie analizy wniosków przeprowadzonej przez biuro LGD;
 2. Dokonanie analizy wniosków przez radę;
 3. Przekazanie członkom rady „kart oceny operacji”;
 4. Indywidualna ocena zgodności operacji z LSR;
 5. Indywidualna ocena operacji według kryteriów wyboru;
 6. Ponowna ocena w przypadku rozbieżności;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru/nie dokonania wyboru do finansowania operacji;
 8. Sporządzenie listy rankingowej.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia, w biurze LGD przy ulicy Polnej 15 w Troszynie.

Z poważaniem:

Marzena Jastrzębska

Prezes Zarządu

Opublikowano: 18 listopada 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey